Privacyverklaring van Brussels Expo (B2C)

 

 

1.       Inleiding

Brussels Expo (hierna 'wij') stelt uw interesse voor haar producten, diensten en website op prijs. Wij vinden het belangrijk dat u weet hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen, verwerken en bewaren. Wij streven ernaar om dat steeds met respect voor uw rechten te doen. Wij willen ook dat u op de hoogte bent van uw rechten. Daarom vragen wij u om dit charter aandachtig te lezen. Als u nog vragen hebt over de verwerking van uw gegevens of bedenkingen bij bepaalde informatie in dit charter, neem dan contact met ons op via het adres privacy@brussels-expo.com.

2.       Welk wettelijk en reglementair kader bestaat er op dit vlak?

Wij doen er alles aan om uw rechten op het gebied van privacy en gegevensbescherming te respecteren. Wij hebben de nodige organisatorische en technische maatregelen genomen om te voldoen aan de bepalingen van de wet van 30/07/2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27/04/2016, de zogeheten Algemene Verordening Gegevensbescherming of General Data Protection Regulation (hierna 'AVG' of ‘GDPR’).

3.       Welke begrippen zijn nuttig voor het begrijpen van dit charter?

4.       Wie zijn wij? 

De vzw Tentoonstellingspark van Brussel, afgekort 'Brussels Expo',  heeft haar hoofdkantoor in B-1020 Brussel, Belgiëplein 1. BTW: BE 0406655573.

Elke persoon of constructie die persoonsgegevens verwerkt, moet bepalen of hij/zij deze gegevens verwerkt in de hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke of verwerker. Dat onderscheid is zeer belangrijk bij de verwerking van persoonsgegevens. Het lijkt ons hierbij dan ook nuttig om u in dit stadium kort uitleg te geven over onze activiteiten, visie en relatie met onze partners.

 

Het is onze opdracht om een centrum voor ontmoeting en uitwisseling te bevorderen en te ontwikkelen door het stimuleren van economische, commerciële, industriële, wetenschappelijke, culturele en recreatieve activiteiten, met name via het grondgebied en de diverse gebouwen die de Stad Brussel ons heeft toegewezen. Daartoe ontwikkelen wij alle nuttige of noodzakelijke activiteiten, met name alle dienstprestaties die direct of indirect verband houden met de organisatie van jaarbeurzen en salons, congressen, conferenties, tentoonstellingen, concerten, festivals en andere evenementen. In het kader van onze opdracht streven wij continu naar het verbeteren van de klantervaring tijdens zijn bezoek aan onze site. Om die doelstellingen te realiseren, bouwen wij onze activiteiten op in samenwerking met een aantal partners.

Wij willen een gevarieerde waaier aan activiteiten op het programma zetten. Daarom proberen we een totaalservice te bieden aan evenementenorganisatoren. Zo hopen we uiteenlopende evenementen aan te trekken die zowel het grote publiek als specifieke doelgroepen kunnen interesseren. In bredere zin, en gezien onze bijzondere positie, verwezenlijken wij een belangrijke coördinerende taak tussen de evenementen en op het vlak van globale strategie, met het oog op het realiseren van onze hoofdopdracht. Bovendien hebben wij beslissingsbevoegdheid in de keuze van de georganiseerde evenementen, en proberen wij een strategie te hanteren die aansluit bij onze wens om de aan ons toevertrouwde sites uit te bouwen.

Vanuit die bijzondere positie stellen we vast dat een betrokken persoon die een toegangsbewijs bestelt voor een evenement, verbonden is met zowel Brussels Expo als met de organisator van het evenement dat hij wil bezoeken. Die twee aparte constructies hebben bijgevolg allebei de hoedanigheid van de hiervoor omschreven gegevensverantwoordelijke.

Om perfect op de hoogte te zijn, vragen wij u dan ook om niet alleen ons privacyverklaring te lezen, maar ook dat van de organisator van het evenement dat u wilt bezoeken.

5.       Wat valt er onder dit charter?

Dit charter is bedoeld om u uit te leggen welke gegevens (informatie) wij over u verzamelen, op welke manier wij die gegevens verwerken en waarom wij dat doen.  Via dit document willen wij u informeren over onze verplichtingen en uw rechten met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens.

Dit charter heeft betrekking op alle persoonsgegevens die Brussels Expo verzamelt in het kader van al haar activiteiten, namelijk jaarbeurzen en salons, congressen, conferenties, tentoonstellingen, concerten, festivals en andere evenementen, via één van de volgende middelen:

 

Door via één van deze middelen of via elk ander middel persoonsgegevens aan ons door te geven, verbindt u zich ertoe correcte gegevens over uzelf te geven.

 

6.       Welke principes hanteren wij op het gebied van gegevensbescherming?

 

Wij hechten veel belang aan uw persoonsgegevens en privacy. Uw vertrouwen in ons is een prioriteit. Wij streven ernaar om uw gegevens op een rechtmatige, transparante, eerlijke en verantwoordelijke manier te behandelen. Wij stellen alles in het werk om de juiste organisatorische en technische maatregelen te nemen om uw persoonsgegevens te beschermen. We doen al het mogelijke om ons te beperken tot het verzamelen van gegevens die absoluut noodzakelijk zijn in verband met het realiseren van onze doelstellingen.

7.       Welke gegevens verzamelen wij, hoe verwerken we die gegevens en waarom? 

 

Wij verwerken geen gevoelige gegevens met betrekking tot ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, of het lidmaatschap van een vakbond, gezondheid of gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid. We verwerken geen genetische of biometrische gegevens. In het geval dat de verwerking van een gevoelig gegeven toch absoluut noodzakelijk zou blijken, dan zult u daarover van tevoren correct worden geïnformeerd.

 

Wij staan geen verkoop toe aan minderjarigen jonger dan 16 en wij verwerken geen persoonsgegevens van kinderen.

 

De gegevens die wij verzamelen en verwerken zijn de gegevens die u vrijwillig doorgeeft aan ons of aan één van onze verwerkers of partners. Voor bepaalde verrichtingen bij bestellingen kan worden gevraagd om gegevens over uzelf door te geven aan derde partners via hun eigen diensten, meer specifiek bij betalingen die u zult kunnen uitvoeren. Wij zullen niet over die gegevens beschikken, aangezien de verzameling en behandeling ervan worden beheerst door de specifieke voorwaarden van die derde partijen. Wij verzoeken u om hun voorwaarden te raadplegen voordat u uw gegevens in dit kader aan hen doorgeeft. 

 

 

 

 

8.       Op welke basis verwerken wij uw gegevens?

 

9.       Hoe beschermen wij uw gegevens? 

Wij hebben alle technische en organisatorische maatregelen genomen die, in verhouding met de risico's op de schending van uw rechten, nodig zijn om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen.  Onze beveiligingsmaatregelen worden regelmatig geëvalueerd en aangepast om steeds een hoog beschermingsniveau te garanderen.

 

10.   Met wie delen wij uw gegevens? 

Wij verbinden ons ertoe om uw persoonsgegevens niet door te geven of te verkopen aan derden ander dan onze dochtermaatschappijen, verwerkers of directe partners waarvan de tussenkomst noodzakelijk is om de hiervoor vermelde doelstellingen te realiseren.

 

In het kader van de organisatie van een evenement delen wij uw persoonsgegevens met:

Wij versturen uw persoonsgegevens alleen naar een derde land als de organisator van het evenement zijn hoofdvestiging (zonder vertegenwoordiger in Europa) in een derde land heeft. Bij de publicatie van dit charter hebben alle organisatoren met wie we samenwerken, een vestiging in de Europese Unie. U wordt ingelicht over een eventuele gegevensoverdracht buiten de Europese Unie bij het bestellen van uw toegangsbewijs voor het evenement.

11.   Hoelang bewaren wij uw persoonsgegevens? 

Alle verstrekte gegevens worden opgeslagen in onze bestanden en, indien nodig, doorgegeven aan de organisator van het evenement waarvoor u een toegangsticket hebt besteld. Wij verzoeken u om het charter van de organisator te raadplegen voor meer informatie over zijn beleid met betrekking tot de opslag van persoonsgegevens. De duur van de opslag is afhankelijk van de uitgevoerde verwerking. Brussels Expo bewaart uw gegevens gedurende vijf jaar vanaf uw laatste aankoop, met uitzondering van de verwerkingen op grond van ons gerechtvaardigd belang (vijf jaar vanaf het laatste contact) en de verwerkingen die zijn gerechtvaardigd door de wettelijke verplichtingen waaraan wij moeten voldoen. Uw betaalgegevens bewaren wij niet.

12.   Wat zijn uw rechten? 

U bent zelf de baas over uw persoonsgegevens en hun verwerking. Wij stellen alles in het werk om uw rechten gegarandeerd te respecteren. Om uw persoonsgegevens optimaal te kunnen beheren, beschikt u over de volgende rechten:

Wij streven ernaar om zo snel en efficiënt mogelijk gevolg te geven aan uw verzoeken tot uitoefening van uw rechten. Wij melden u echter wel dat wij in bepaalde gevallen, die beschreven staan in de wettelijke en reglementaire normen op dit gebied, het recht hebben om de uitoefening van bepaalde rechten te weigeren indien de situatie dat rechtvaardigt en de normen inzake gegevensbescherming dat toestaan. Wij zullen u een gemotiveerde weigering sturen zodat u kunt begrijpen waarom wij geen positief gevolg kunnen geven aan uw verzoek.

Wij proberen een dynamisch platform op te zetten, waardoor u op elk moment uw rechten kunt uitoefenen. In afwachting van de ontwikkeling van dat platform verzoeken wij u om uw rechten uit te oefenen per e-mail aan het volgende adres: privacy@brussels-expo.com.

Belangrijk: Bedenk voordat u ons uw persoonsgegevens meedeelt, dat wij in het geval van uitoefening van een recht uw persoonsgegevens moeten bekendmaken. Onze macht om de identiteit van de persoon die het verzoek indient te controleren, is beperkt. In overeenstemming met ons principe om de gegevensverzameling te beperken tot de gegevens die absoluut noodzakelijk zijn voor het realiseren van onze doeleinden, proberen wij voor het controleren van uw gegevens niet meer gegevens te verzamelen dan de gegevens die we al in ons bezit hebben. Wij gaan er dan ook van uit dat elk verzoek tot uitoefening van uw rechten via uw account of het door u geregistreerde e-mailadres uw identiteit voldoende aantoont. Wij verzoeken u om u te registreren met uw eigen e-mailadres en aandacht te schenken aan de beveiliging van uw e-mailadres.

13.   Waar kunt u een klacht indienen in het geval van schending van uw recht?

Bij problemen kunt u uiteraard altijd contact met ons opnemen via het adres privacy@brussels-expo.com. Wij proberen u zo goed mogelijk te helpen. U hebt altijd het recht om klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit. Meer info op www.privacycommission.be.

14.   Bijwerking van ons privacybeleid

Ons beleid op het gebied van bescherming van de privacy kan in de toekomst steeds worden uitgebreid of aangepast, bijvoorbeeld bij nieuwe ontwikkelingen. Wij adviseren u dan ook om dit privacybeleid regelmatig te raadplegen.

Datum laatste bijwerking: 04/10/2018